Coaching

Isbrae Training en Coaching verstaat onder ‘coachen’ het volgende:

‘Coachen’ is een begeleidingsvorm waarbij de coach de ander (de coachee) aanzet (of uitnodigt) tot zelfreflectie in relatie tot een bepaalde coachvraag. Hierdoor wordt de coachee zich bewust van zijn leerproces. Hij krijgt inzicht in zijn (persoonlijke) normen, waarden, overtuigingen, opvattingen, motieven, kwaliteiten en valkuilen. Daardoor kan de coachee de kans nemen om te groeien, te ontwikkelen. Hij leert de door hemzelf geformuleerde coachvraag te beantwoorden en de doelen te bereiken.

Ons zelfbeeld, onze eigenschappen, normen en waarden en onze motieven sturen ons gedrag. Hiervan zijn we ons echter niet altijd bewust. Het zit ‘onder water’. Het gedrag is wel zichtbaar, het zit ‘boven water’. Isbrae Training en Coaching richt zich tijdens coachen niet alleen op het zichtbare deel boven water, het gedrag, maar juist en vooral op het onzichtbare deel onder water, waardoor dit gedrag tot stand is gekomen. Door coaching kunt u zich van het onzichtbare bewust worden en kunt u kiezen of u uw gedrag (zichtbaar) wilt veranderen.

Tijdens een coachtraject besteed ik aandacht aan het leerproces van de coachee. Als de coachee een bepaalde fase van het leerproces te snel doorloopt of in een fase stagneert, kies ik passende coachingsinterventies die hem in die specifieke fase verder helpen. Hij leert wat hij nodig heeft om ‘een stap verder’ te kunnen komen. Door bewustwording en inzicht ontdekt hij wat hij nodig heeft om zijn doelen te bereiken. Hij leert hoe hij in de toekomst in voorkomende situaties kan en wil handelen.

Isbrae Training en Coaching verzorgt coachtrajecten voor individuen en voor teams. Ik werk vooral met mensen die een coachvraag hebben op het gebied van

  • Leidinggeven
  • Communicatie
  • Interactie
  • Loopbaan
  • Opleiden
  • Persoonlijk gedrag

Voorafgaand aan een coachtraject zal ik met u en/of de betrokken personen uit de organisatie een gratis en vrijblijvend intakegesprek voeren om de coachvraag in kaart te brengen en het gewenste resultaat (doel) te bespreken. Wederzijdse verwachtingen komen aan de orde. Ik maak duidelijk wat mijn coachstijl en werkwijze is. Het wederzijdse besluit om een samenwerking aan te gaan volgt pas na afloop van dit gesprek.

De duur van een coachtraject is vooral afhankelijk van de coachvraag en de doelstelling die de coachee verwoordt. Op basis hiervan maak ik een inschatting van het benodigde aantal gesprekken. Ik laat u dat weten in het intakegesprek. Als richtlijn mag voor een individueel traject een tijdsinvestering van 6 maal 1,5 uur worden gehanteerd. Voor een coachtraject voor een team mag als richtlijn 6 maal 2 uur worden gehanteerd.

Op ieder coachtraject zijn de algemene voorwaarden ‘Isbrae Training en Coaching’ van toepassing. Deze worden u toegestuurd bij het uitbrengen van een offerte.

Als coach ben ik aangesloten bij de Stichting NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en de EMCC, de European Mentoring & Coaching Council. Er bestaat een direct samenwerkingsverband tussen de NOBCO en de EMCC. Ik ben NOBCO/EMCC European Senior Coach. Ik werk volgens de Internationale Ethische code voor coaches en mentoren en ik onderschrijf het klachtenreglement.

Download de Internationale Ethische code of het klachtenreglement van de NOBCO.