Training

Isbrae Training en Coaching verstaat onder ’trainen’ het volgende:

‘Trainen’ is het aanleren of verbeteren van kennis en vaardigheden waarbij ook aandacht is voor attitude. Het doel van een training is dat de deelnemers één of meer competenties leren benutten. Als trainer kies ik, in overleg met de deelnemers, passende werkvormen die zullen leiden tot van te voren afgesproken doelen. Ik vind het aanleren van competenties niet zinvol wanneer deze na afloop van de training niet worden benut. Om die reden pas ik tijdens trainingstrajecten ook coachingsinterventies toe. Dat betekent dat ik bij trainingstrajecten insteek op het gedrag (op het gedeelte boven de waterlijn) maar ook aandacht besteed aan de normen en waarden, de motieven, opvattingen en overtuigingen die ten grondslag liggen aan het al dan niet uitvoeren van het geleerde. De implementatie van het geleerde verloopt dan effectiever.

Isbrae Training en Coaching ontwikkelt en verzorgt vooral trainingen op het gebied van ‘communiceren‘, ‘leren en begeleiden‘ (o.a. ‘train de trainer‘), ‘intervisie‘ en ‘leiding geven’ (m.n. coachend begeleiden). Tijdens een trainingstraject bevindt iedere deelnemer zich in een leerproces. Met betrekking tot dit ‘leren’ gaat het dan niet alleen over wàt de deelnemer leert of wil leren maar vooral over hóe hij leert.Daar besteed ik veel aandacht aan en daardoor verloopt het leerproces effectiever dan wanneer daar geen aandacht voor zou zijn. De werkmotivatie en de kwaliteit van het werk verbeteren hierdoor.

Iedere training wordt op maat voor u of uw organisatie ontwikkeld. Onderdelen uit verschillende trainingen kunnen tot één trainingstraject gecombineerd worden.

Het aantal dagdelen waaruit een training bestaat is afhankelijk van de onderwerpen, de beginsituatie van de groep, de doelstelling en het aantal deelnemers. Een trainingsgroep bestaat doorgaans uit maximaal 12 deelnemers. Prijzen worden niet per deelnemer maar per groep in rekening gebracht. Wanneer eenzelfde trainingsprogramma binnen dezelfde organisatie voor meer dan één groep wordt verzorgd, geldt voor de tweede en volgende groepen 10% korting.

Op ieder trainingstraject zijn de algemene voorwaarden ‘Isbrae Training en Coaching’ van toepassing. Deze worden u toegestuurd bij het aanbieden van een offerte.