Over Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent een flinke verzwaring van de regels waaraan organisaties, ook trainers en coaches, moeten voldoen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

Conform de AVG-wetgeving werken betekent onder meer een aanscherping van de wijze waarop moet worden omgegaan met persoonsgegevens. Hoe ik omga met uw persoonsgegevens kunt u lezen in mijn privacyverklaring.

Hieronder staat die verklaring.

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de trainings- en coachpraktijk verwerk ik persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Carla Plas, Trainer en NOBCO/EMCC Senior coach,

Zelfstandig Ondernemer zonder Personeel. KvK Flevoland 3907 2242

Cissy van Marxveldtstraat 30

1321 JT Almere

info@isbrae.nl
036 5467056

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een trainings- of coachtraject.

Persoonsgegevens

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Gespreksverslagen

Doeleinden

Ik verwerkdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Het bieden van een op maat gesneden trainingstraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Facturering.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het trainings- of coachtraject.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • De verbetering van mijn diensten;
 • De bescherming van mijn financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van mijn systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, zoals mijn accountant. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens

Uw gegevens kunnen door derden worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn in het contact met u. Deze partij is “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Het dossier dat ik aanmaak ten behoeve van een coachtraject bewaar ik 7 jaar vanaf de einddatum van het coachtraject.

Hoe ik uw gegevens beveilig

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Informatie die ik evaluatief verzamel zal ik alleen geanonimiseerd en indien daar afspraken over gemaakt zijn terugkoppelen naar opdrachtgevers met als doel het verbeteren van mijn dienstverlening en het kunnen geven van advies.

Cookies

Op mijn website worden alleen functionele cookies gebruikt. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op de website wanneer u dat wenst.

Uw rechten

U heeft het recht om mijeen verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mijverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Isbrae Training en Coaching

t.a.v Mevrouw C. Plas

Cissy van Marxveldtstraat 30

1321 JT Almere

info@isbrae.nl

036 5467056

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit mij dan weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 mei 2018.

Carla Plas